Contact Us
   

info@profoundbio.com

R&D Site in Suzhou, China

1 Xinze Road,

SIP, Suzhou, China


Headquarters: 

ProfoundBio US Co.

401 Terry Ave N,

Seattle, WA 98109